Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Öttevény

A Dunántúlon fekvő Öttevény község, nevét a rajta áthaladó római útról kaphatta. A korai nyelvemlékek tanulsága szerint az „öttevény” közszó a régi köves burkolatú utak megnevezésére szolgálhatott, amit alátámaszt egy a mai településhez közeli területre vonatkozó 13. századi okleveles forrás is, melyben a közeli Kimle melletti föld kapcsán az utat „via parata que wulgo Ettuen” néven említették. Mivel a település Győrtől 14 km-re nyugatra, a történeti-földrajzi Tóköz területén, a Mosoni-Duna jobb partján és a Rábca folyó kiöntése között helyezkedik el, ezért egy másik megközelítés szerint Öttevény a nevét a történeti irodalom és a hagyomány szerint a Mosoni-Duna és a Rábca folyó szigetei és a kiöntések által idehozott hordaléktól, öntevénytől is nyerhette. Sokáig Öreg-Öttevénynek is hívták.

A település már az őskorban lakott volt, megtelepedés nyomai kerültek elő a Huszár-dombon. A területen késő vaskori temető is ismert. A régi Kisduna mederrel határolt területe Istérsziget néven ismeretes. Az ezen a helyen látható hídfő maradványairól a köztudat azt tartja, hogy ezek még római erődítések voltak, s a körülötte elterülő uradalmi határrész neve – Toronyvár – is erre utal. A megtalált római őrtornyok is azt bizonyítják, hogy a település a római provinciális időszakban is jelentőséggel bírt. A pannoniai limes az ókori határvédelmi rendszer emlékeként számos indusztriális vonatkozásában továbbélt a későbbi időszakokban is, a település nem csak nevét örökölhette a római létesítménytől, hanem jelentőségét mutatja, hogy ez lehetett a középkorban a Német-római Császárság irányába vezető legfontosabb út. Az út már a 10. századdal is stratégiai jelentőséggel bírhatott, amit a Templom u (korábbi Lenin u) talált 10. századi sír is jellemez, s egyben arra is következtetni enged, hogy a mai belterület már ekkor alkalmas volt megtelepülésre, temető létesítésére. A mai Öttevény közvetlen előzménye a középkorban a falu belterületén, az egykori római út két oldalán helyezkedhetett el. A település legkorábbi említése 1321-ből való villa Wetewyn néven. A területen ebben az időszakban a Héderváry család és a bakonybéli apátság részbirtokai voltak. 1379-ben a Héderváry család tulajdona. Valószínű jelentős népességgel rendelkezett, amit nem csak az okleveles adatok, hanem a Templom mellett többször megbolygatott egykori középkori temető emlékei is bizonyítanak. A falu a későbbi oklevelekben Vutheuin alakban is szerepelt, Zsigmond király egyik oklevele 1421-ben Eyteven néven, mint Héderváry birtokot említi, tehát mindez azt jelzi, hogy a neve is kontinuus volt. 1440-ben a település mellett került királyi fogságba Czillei Ulrik és III. Benedek győri püspök. A területen a Héderváriak mellett a Huntz-Pázmándoknak is volt birtoka, majd idővel az előbbiek teljesen kiszorulnak erről a részről, 1481-ben birtokaikat elzálogosították a Szentgyörgyi-grófoknak, később 1523-ban, amikor a választott bíróság a Héderváry István és a pannonhalmi apátság közti tizedperben úgy döntött, hogy a tartozás ellenében itt lévő birtokai a pannonhalmi apátság kezére kerüljenek. Később a Héderváry–család visszaszerezte ezt az uradalmát. A területen a koraújkorban is folyamatos volt az élet, s ez nem csak a középkori településmagra, hanem a falu külterületére is jellemző volt. 1619-ben Zalay Tamás szolgabíró jelenti, hogy az öttevényiek kapuját kettőre kell leszállítani, mert a tűz által elpusztulva, teljesen leszegényedett a község. 1623-ban Baksay János bakonybéli apát, aki szintén birtokos itt, a közgyűlésen panaszt emel, hogy az úgynevezett ostyai földet, mely birtokához tartozott, a Héderváriak elfoglalták. Az okiratokban a panasz következményeiről nincsen több szó. Ebben az időben a szomszéd abdai vár német őrsége sokszor nyugtalanította a falut, mint ezt Gombos Bertalan az 1627. évi közgyűlésen tett panaszából tudjuk meg. Héderváry katonaságának egyik tisztje volt ez a Gombos Bertalan, aki a Héderváry család egyik leghűbb embere volt. A területen a 17. század elején a Héderváry és a Rárói család volt a birtokos, azonban a hódoltsági viszonyok kikezdik e terület struktúráját is, így az akkori összeírások mindösszesen 7 portát említenek a területen. A népességfogyatkozás oka összekapcsolódik a korábbi prosperációt kiváltó főúttal, ami ebben az időszakban az egyik legfontosabb hadiúttá vált. A Bécs ellen vonuló török hadsereg teljesen felégette és lakóit felkoncolta, vagy rabságba hurcolta. A törökök elűzése után Széchenyi György érsek a községet rárói uradalmához csatolta, a falut újratelepítette. Ekkor már ismét benépesült Öttevény. Nem sokkal később újra német zsoldosok pusztították, 1688-ban az abdai császári őrség dúlta fel oly mértékben, hogy a lakosság elmenekülve ismét pusztulásnak hagyta a falut. Ekkor maga a főpap emelt panaszt 1689-ben Győr vármegyénél. Bár a megye iparkodott a bajokon segíteni, a német katonaság mégis tovább folytatta garázdálkodásait. 1699-ben szabályozzák az öttevényi vámdíjat, megelőzőleg már 40 éve volt vámjoguk a Héderváriaknak. 1701-ben már újra népes község, főként német telepesek lakják. 1704-ben a császári seregektől szenved, Az ezután következő Rákóczi hadjáratok alatt teljesen elhagyatva állott, majd mint az országút mentén lévő falu, a napóleoni hadjáratok csapásait is megérzi, mert a keresztül vonuló franciák kifosztották. Határában ma is láthatók a franciák távolságjelző kövei. A XVIII. század elején az országos fontosságú postaút mentén fekvő községben már postamester tevékenykedett, azaz fontos postaállomás volt, vízi és száraz vámmal. 1786 körü római katolikus templom l épült, melynek kegyura gróf Khun- Héderváry Károly. 1848 előtt úrbéres község volt. Keresztelési és házassági anyakönyvei 1702-től, halotti anyakönyve pedig 1726-tól lelhetők fel. Mint a fő hadiút mentén levő község, az 1848/49-es szabadságharc ideje alatt is sokat szenvedett, a lakosság az osztrák és horvát csapatok elől a Duna melletti berkekben bujkált. XIX. század elején még a Viczay, azután a Sándor grófi családok voltak a község urai, az ötvenes években pedig báró Sina, később Wenckheim Frigyes gróf és Földváry Miklósné. Ebben az időben területváltozáson ment át, amikor is Pillingér-pusztát a szomszédos Abda községhez csatolták. Sándorháza-pusztát 1772-ben a Viczay örökösök birtokrendezése kapcsán szakították ki a község határából. Gróf Sándor család helyére került 1852-ben báró Sina, akinek birtokát 1886-ban gr. Wenckheim Frigyes szerezte meg. A Viczay-Héderváry család megmaradt birtokrésze 1862-től özv. Földváry Miklósné tulajdona lett, aki szép, emeletes kastélyt emelt birtokán. 1865-ben 1215 római katolikus, 116 evangélikus és 38 zsidó élt a községben. A fejlődés az 1867-es kiegyezés után vett nagyobb lendületet. A XIX. század végére körjegyzőségi székhely lett. Rendelkezett posta- és távíróhivatallal, vasútállomással. A társasági, közösségi élet is jelentős volt a településen. Önkéntes tűzoltóegylet, ipartársulat, olvasókör, dalos-egylet, polgári kör, polgári lövészegylet fogta össze a falu lakosságát. Az árvíz is többször pusztította a falut, ezek közül nagyon súlyos volt az 1899-es. Az I. világháború folyamán a községből 250-300 lakos vonult hadba, ezek közül hősi halált halt 42, hármat pedig vitézzé avattak s 10-15 holdat adományoztak nekik vitézi telekként. 1929 tavaszán az evangélikus egyházközség templomot épített. A II. világháborúban 38 katona és 13 polgári személy vesztette életét. A második világháború után az ébredezés és újjáéledés korszaka következett. 1948 tavaszán településünkön a földbirtokreform keretében 330 kh-t juttatott a község szegényeinek, azaz 400 hold földet osztottak szét a parasztság és cselédség között. 1949 októberében megalakult a Kossuth Termelőszövetkezet, majd 1950 őszén egy második Termelőszövetkezet is alakult Petőfi Tsz. néven, viszont az év végére egyesültek Kossuth Mg. TSZ néven. Falunkat 1939-ben kezdték villamosítani és 1949-re még csak a falu harmada volt ellátva villamos energiával. Ezt követően nagy lendületet vett a település villamosítása, így az ötvenes évek végére már minden lakóházhoz eljutott a villany. 1967-ben megépült az új iskola. 1985-ben Faluházunk épülete, melyben helyet kapott, a házasságkötő-terem, egy rendőrőrs, a gyógyszertár, az orvosi rendelők és még szolgálati lakások is. 1986-ban kiépült a vezetékes ivóvíz lakossági hozzájárulással. 1991-ben a rendszerváltozás után megépült az új temetőnk, mivel a régi már teljesen telítődött. 1992-ben felavatták a II. világháborús hősi emlékművet. 1993-ban új tornacsarnok épült az iskola udvarán, még ebben az évben megnyitotta kapuját, sajnos már nem a falu tulajdonaként a megújult Földváry-Kastély, mely szállodaként üzemel azóta is. 1994-ben elkezdődött falunk csatornahálózatának építése kilenc környékbeli település társulásával, lakossági, és állami támogatással, közös szennyvíztisztító telep épült Kunsziget határban a Mosoni - Duna közelében. 1998-ban elkezdődött falunk gáz-vezetékhálózatának építése, mely 1999 végére be is fejeződött. 1999-től az információs tájékoztatás teljessé vált településünkön, így falunk minden lakójához eljutnak az információk. (ÖKTV, Képújság, Öttevényi Hírek).  Falunk összes intézményeiben (iskola, óvoda, faluház, orvosi rendelők,) megoldódott a szénről - gázra való átállás. Az 1967-ben épült lapos tetővel ellátott iskolánk 2001 évben megújult, tetőtér beépítés keretében öt tanteremmel is bővült. A következő években is jelentős fejlődésen ment keresztül a falu, az összes középület külső arculata megújult, játszóterek épültek, sportpályánk is csodálatosan megszépült, az öltöző is felújításra került, az utcáink 90 %-a új aszfaltszőnyeget kapott. 2009 évben az óvoda átalakításával önálló bölcsőde jött létre. 2014 év végére a falu egy régi adósságát teljesítette, azaz átadta új közösségi terét, a régi mozi épületének átalakításával felújításával létrehozott multi funkciós szolgáltató házat. Új utcák nyíltak, mely lehetővé tette a fiatal korosztály letelepedését. Elkezdődhetett a falu lakosságának és beépített területének növekedése, így Öttevény lakosságszáma 2014-ben átlépte a 3000 főt.

 

Intézmények:

Általános Iskola

9153 Öttevény, Fő u. 143.

MACKÓ - KUCKÓ - NAPKÖZIOTTHONOS BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

9153 Öttevény, Fő u. 105.

Öttevényi Községi Könyvtár

9153 Öttevény, Templom u. 7.

 

Civil szervezetek:

 

Polgárőr Egyesület Öttevény

Kék Csillag Klub

Nyugdíjas és Polgári Egyesület

Őszidők Nyugdíjas Egyesület

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Öttevény Iskolájáért Közalapítvány

Öttevény Községért Közalapítvány

Öttevény Sportjáért Közalapítvány

 

Öttevény

Elérhetőségek

Cím: 9153 Öttevény, Fő u. 100.
Polgármester: Bider Zsolt
Web: www.otteveny.hu
Email: onkormanyzat@otteveny.hu
Telefonszám: +3696 /552 200
Fax: +3696 /552 206

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Épített örökségünk

Chateau Földváry kastélyszálloda

A kastélyt történetét számtalan rejtély övezi, amely máig nem látott napvilágot. Öttevény gazdag történelme és feledhetetlen hangulata ...

Evangélikus templom

Hogy miért csak a XX.század elején épült ez a templom, arra hajdani századok adnak magyarázatot. A Pálmai Lajos lelkész által összeállí...

Fakereszt fa korpusszal

Fakereszt fa korpusszal

Harangláb

Harangláb

Hősök emlékműve

Hősök emlékműve

Kálvária emlékkereszt

Kálvária emlékkereszt

Kőkereszt korpusszal

Kőkereszt korpusszal

Kőkereszt korpusszal

Kőkereszt korpusszal

Lakóház

Lakóház

Lakóház

Lakóház

Millenniumi kereszt

Millenniumi kereszt

Római katolikus plébánia épület

Római katolikus plébánia épület

Római katolikus templom

A római katolikus templom 1786 körül épült, kegyura gróf Khun- Héderváry Károly. Három vallásos egyesülés működik: Oltáregyesület, a Ró...

Szűz Mária szobor

Szűz Mária szobor

Vasútállomás épület

Vasútállomás épület

Események

Nincs megjeleníthető esemény